шилэн данс

 Энд өргөдөл гомдол
   хүлээн авч байна.
 

1. ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ.

2. АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ.

3. БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ.

4. ДОТООД ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ.

5. СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ ЖУРАМ

6. ЦАЛИН БОДОХ СҮЛЖЭЭ БАТЛАХ ЖУРАМ

7. АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ

8. АВТОМАШИН АШИГЛАХ ЖУРАМ

9. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА

10. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ 

11. ТҮРЭЭСИЙН  ЖУРАМ,ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТҮР ЖУРАМ

12. ДОТООД ЖУРАМ, ГЭРЭЭ ШИНЭЧЛЭХ

13. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ЗААВАР ӨГӨХ ЖУРАМ

14. АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭХ

15. ШУУРХАЙ ЗӨВӨЛГӨӨНИЙ ЖУРАМ

16. ЖОЛООЧИЙН ЗӨРЧЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ОНОО ТООЦОХ ЖУРАМ

17. НИЙТИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ. АНГИЛАЛ БА ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

18. АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН БАЙДАЛД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

19. АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

20. ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

21.ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

 

 

 

Манай facebook хуудсаар зочлоорой

Go to top